Zásady ochrany osobních údajů - Hodinový manžel

Přejít na obsah
    
Zásady ochrany osobních údajů

   Podnikatel Radek Linhart, IČO: 47240032, se sídlem Šroubárenská 1065/29, 370 08 České Budějovice 6, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném příslušným úřadem podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrátem města České Budějovice. Provozovatel webových stránek www.nakupydodomu.cz („webové stránky”) a poskytovatel služby HODINOVÝ MANŽEL („služba”), prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů.
   Tyto Zásady zpracovávání a ochrany osobních údajů („Zásady“) stanovují, jaké osobní údaje zákazníků a třetích osob jsou sbírány při registraci a využívání služby a jaké údaje návštěvníků webových stránek jsou sbírány při návštěvě webové stránky a jakým způsobem je s nimi dále nakládáno.

1. Osobní údaje a jejich zpracování
1.1 Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů
a) Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
b) Za účelem správy faktur zákazníka a komunikace se zákazníkem zpracovává podnikatel Radek Linhart v roli správce následující kategorie osobních údajů: e-mail, telefonní číslo, adresa a další údaje, které zákazník vyplní v uživatelském rozhraní pro práci s aplikací HODINOVÝ MANŽEL nebo při komunikaci s podnikatelem Radkem Linhartem.
c) Za účelem správy faktur zákazníka zpracovává podnikatel Radek Linhart v roli zpracovatele následující kategorie osobních údajů: fakturační údaje, fakturované částky, emailové adresy, případně další osobní údaje, které zákazník poskytne při práci s aplikací HODINOVÝ MANŽEL („osobní údaje“).
d) Při návštěvě webových stránek dochází i ke sběru dalších informací (blíže kapitola 3 těchto Zásad).

1.2 Právní titul a doba zpracování
a) Osobní údaje uvedené v čl. 1.1 odst. B zpracováváme pro jednání o smlouvě a plnění smlouvy, tedy na základě nařízení GDPR (čl. 6 odst. 1 písm. b). Takové zpracování je nezbytné, abychom mohli uzavřít smlouvu a plnit vzájemné povinnosti. Osobní údaje zpracováváme po dobu našeho smluvního vztahu a dále 10 let od jeho ukončení (z důvodu plnění právních povinností, zejména z oblasti daní a účetnictví, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR).
b) E-mailovou adresu zpracováváme na základě tzv. oprávněného zájmu a ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., pokud jste nám to při předání e-mailové adresy nezakázali.

1.3 Třetí strany
Podnikatel Radek Linhart předává osobní údaje pro daný účel následujícím zpracovatelům:
  • Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (statistické vyhodnocování, cílení reklamy, interní organizace práce)
  • Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 - Smíchov (cílení reklamy)
  • Webglobe, s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín (registrátor domény a poskytovatel webhostingu)

2. Zabezpečení osobních údajů a práva subjektů údajů
2.1 Zabezpečení osobních údajů
a) Pro maximální bezpečí jsou data chráněna pomocí 256bit šifrování a pomocí firewallů, které odráží vnější hrozby. Data jsou bezpečně ukládána na dvou geograficky oddělených serverech, kde se předchází ztrátě automatickou replikací a zálohováním do geograficky oddělených databází. Osobní údaje jsou dále zálohovány pomocí cloudových služeb. Podnikatel Radek Linhart používá pouze zabezpečený přístup do PC a software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií.
b) Všichni spolupracovníci podnikatele Radka Linharta jsou pravidelně školeni a postupují podle vnitřních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Vedle technických opatření popsaných v bodě 2.1. dodržují mlčenlivost ohledně osobních údajů.

2.2 Práva subjektů údajů
a) Mezi práva subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovává podnikatel Radek Linhart, která jsou uvedena včetně dalších podrobností v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („nařízení GDPR”), patří zejména tato práva:
  • právo na informace a přístup ke zpracovávaným osobním údajům
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se týkají subjektu údajů a dále právo na výmaz, kterému odpovídá povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v nařízení
  • právo na přenositelnost osobních údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo následně předat tyto údaje jinému správci; subjekt osobních údajů má právo i na to, aby správce na jeho žádost předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné
  • právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce nebo třetí strany
  • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
b) Subjekt údajů, který má za to, že podnikatel Radek Linhart zpracovává osobní údaje v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby podnikatel Radek Linhart odstranil závadný stav. Subjekt údajů má rovněž právo obrátit se se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Návštěva webových stránek
3.1 Web tracking
a) Pro zkvalitnění služeb a zajištění funkčnosti webových stránek dochází ke shromažďování a evidenci údajů, pomocí kterých je možné vyhodnocovat činnost uživatelů na webových stránkách a zpracovávat statistické výstupy. Přitom jsou všechny osobní údaje zpracovávány v anonymizované podobě.
b) Za účelem zajištění maximálně uživatelsky přívětivých webových stránek a služeb využívá podnikatel Radek Linhart rovněž služeb společnosti Webglobe, s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín a Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 - Smíchov, které poskytují odpovídající technické prostředky (trackingové technologie). Tyto technologie pomáhají zjišťovat, jakým způsobem jsou využívány webové stránky a služby a jakým způsobem je možné zvýšit jednoduchost jejich používání. Dále umožňují pochopit chování zákazníka na webových stránkách za účelem snadnějšího a příjemnějšího nabízení služeb.
c) Při návštěvě webových stránek jsou pomocí pixelů umístěných na webových stránkách sbírány, shromažďovány a následně vyhodnocovány potřebné údaje. Tento nástroj zajišťuje propojení webových stránek s webovým prohlížečem návštěvníka, který zasílá informace o využívání webových stránek. Popis jednotlivých nástrojů a zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na těchto odkazech:
3.2 Conversion tracking
Conversion tracking na webových stránkách zajišťuje sledování objednávek a registrací, ke kterým došlo po rozkliknutí reklamy na webových stránkách třetího subjektu nebo na základě propojení přes link www.nakupydodomu.cz umístěný na webových stránkách třetího subjektu. Na základě tohoto sledování (pomocí konverzních cookies) je reklama na službu přizpůsobována zákazníkům. Dalším účelem sledování je vyhodnocování, které je podkladem pro zúčtování. Součástí konverzních cookies nejsou osobní údaje.

3.3 Logovací soubory
a) Webový prohlížeč návštěvníka vysílá při každé návštěvě webových stránek informace o jeho uživatelských údajích. Datové přenosy, které se tímto způsobem ukládají do logovacích souborů, obsahují následující data: datum a čas návštěvy webových stránek, URL navštívené webové stránky, IP adresu, původní URL, z níž návštěvník na webové stránky přišel, množství přenesených dat a informaci o user agent (hlavička, kterou posílají prohlížeče jako svou identifikaci) zaslanou webovým prohlížečem návštěvníka (případně i typ a verzi prohlížeče a použitý operační systém).
b) Vyhodnocení logovacích souborů slouží k odhalování chyb a jejich rychlému odstranění. Vyhodnocování také slouží k řízení kapacity serveru a přispívá ke zkvalitnění nabídky.

3.4 Cookies
a) Na webových stránkách jsou používány tyto cookies:
  • technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti při využívání webových stránek
  • soubory cookies, jejichž ukládání je podmíněno souhlasem návštěvníka, které pomáhají zlepšovat uživatelský dojem, usnadňují prohlížení webových stránek a nabízení služeb na míru zákazníkům a umožňují statistické měření nebo vyhodnocování za účelem zúčtování
b) Návštěvník webových stránek má možnost ukládání souborů cookies zakázat a to v nastavení webového prohlížeče. To může mít za následek nedostupnost některých funkcí webových stránek nebo snížení uživatelského dojmu.
Více informací ke cookies najdete v dokumentu "Cookies" v patičce našeho webu.

4. Kontakt
V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek a žádostí týkajících se osobních údajů nebo těchto Zásad lze kontaktovat podnikatele Radka Linharta prostřednictvím:

Radek Linhart
Šroubárenská 1065/29
370 08 České Budějovice 6
Návrat na obsah